Regulamin

Regulamin sklepu internetowego „Małe Miłe”

aktualny od dnia 25.08.2017

I. INFORMACJE OGÓLNE:

Marka „Małe Miłe” jest własnością Stowarzyszenia Artystów Młode Sztuki z siedzibą w Krakowie przy ul. Na Kozłówce 15/2; zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000280982, REGON 120487383, NIP: 679-294-61-43. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania i wykonania umowy sprzedaży produktów za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem: www.malemile.pl. Klient, dokonując zakupu w sklepie www.malemile.pl oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje go. Regulamin udostępniony jest na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Klientom jego nieograniczony zapis lub utrwalenie jego treści w wybranej przez Klienta formie.

II. DEFINICJE:

Sprzedawca – Stowarzyszenie Artystów Młode Sztuki z siedzibą w Krakowie przy ul. Na Kozłówce 15/2; zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000280982, REGON 120487383, NIP: 679-294-61-43, właściciel marki „Małe Miłe”.

Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu (w tym również Konsument).

Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Sklep – niniejszy serwis internetowy należący do Sprzedawcy, znajdujący się pod adresem internetowym www.malemile.pl, umożliwiający Klientowi zakup produktów od Sprzedawcy.

Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.

Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określona w zamówieniu.

Formularz Zamówienia – usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient nie posiadający konta użytkownika, może dokonać zakupu Towarów.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru, sposób dostawy i sposób płatności, sposób wydania Towaru, dane Klienta.

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umowy sprzedaży Towaru, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klienta ze Sklepu, dostępnego pod adresem internetowym www.malemile.pl.
W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.
Sprzedający zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać Towary wolne od wad.

IV. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU

1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.

2. Korzystanie ze Sklepu możliwe jest bez rejestracji (tworzenia indywidualnego konta klienta).

3. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe za pośrednictwem komputera lub innego urządzenia elektronicznego z dostępem do internetu, wyposażonego w przeglądarkę internetową oraz pocztę elektroniczną.

4. Dane personalne i teleadresowe niezbędne do realizacji zamówienia złożonego przez Klienta, oznaczone w formularzu zamówienia jako obowiązkowe, Klient podaje dobrowolnie. Klient potwierdza, że są one zgodne ze stanem faktycznym. Dane te, po zrealizowaniu zamówienia Klienta nie będą przechowywane przez Sprzedawcę i zostaną niezwłocznie usunięte.

5. Sprzedający może odmówić Klientowi korzystania ze Sklepu w trybie natychmiastowym w przypadku stwierdzenia naruszenia niniejszego regulaminu poprzez: podanie nieprawdziwych bądź nieaktualnych danych, informacji wprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem przez Klienta nieprawdziwych bądź nieaktualnych informacji personalnych i teleadresowych.

6. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

V. PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ I PŁATNOŚCI

1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane za pośrednictwem Sklepu, a także pod adresem biuro@malemile.pl 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

2. Klient po złożeniu zamówienia otrzymuje potwierdzenie złożonego zamówienia za pośrednictwem korespondencji e-mailem.

3. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym – rozpoczyna się on po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Sklepu za złożone zamówienie.

4. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 10:00-17:00.

5. Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są:
Telefon – 604 394 606
E-mail – biuro@malemile.pl

6. Składając zamówienie za pośrednictwem Sklepu Klient dokonuje wyboru towarów, sposobu dostawy oraz sposobu płatności. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę jaką Klient zobowiązany będzie zapłacić za wybrane przez siebie towary wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy. W przypadku zmiany przez Klienta parametrów zamówienia i co za tym idzie zmiany ceny zamówienia Sklep rozpocznie realizację zamówienia według nowych parametrów dopiero po uzyskaniu pisemnej zgody Klienta.

7. Wszystkie ceny towarów oferowanych przez Sklep są cenami brutto i zawierają należne podatki.

8. Sklep zastrzega sobie prawo do oferowania ograniczonej liczby produktów w cenach promocyjnych przez określony, ograniczony czas. Po wyczerpaniu produktów objętych ceną promocyjną, oferta wygasa.

9. Wszystkie sprzedawane towary posiadają wymagane przepisami prawa certyfikaty oraz atesty, w tym wymogi przepisów sanitarnych, a także są dopuszczone do sprzedaży na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

10. W celu finalizacji Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zapłać” stanowiącego przekierowanie do strony wyboru sposobu płatności elektronicznej.

11. Niezwłocznie po złożeniu Zamówienia, Klient na podany przez siebie w formularzu danych osobowych adres poczty elektronicznej otrzymuje od Sprzedającego wiadomość e-mail zatytułowaną “Potwierdzenie złożenia zamówienia”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia wraz z treścią niniejszego Regulaminu. Umowę sprzedaży uznaje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

VI. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ I DOSTAWA

1. Termin realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od momentu zaksięgowania na koncie Sklepu wpłaty od Klienta lub po otrzymaniu przez Sklep automatycznego potwierdzenia pochodzącego z systemu płatności elektronicznych.

2. W przypadku jeśli Klient chciałby zlecić realizację zamówienia na precyzyjnie określony termin konieczne jest wcześniejsze dokonanie uzgodnień drogą e-mailową z pracownikami Sklepu pod adresem biuro@malemile.pl

3. W przypadku braku możliwości realizacji zlecenia w wyniku zdarzeń losowych lub z innych powodów niezależnych od Sklepu Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. Klientowi przysługuje wówczas prawo do anulowania zamówienia w przypadku jeśli zaproponowany przez Sklep, alternatywny termin realizacji zamówienia nie będzie mu odpowiadał.

4. Zamówione towary zostaną dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres podany przez Klienta w formularzu zamówienia. Kurier podejmie dwie próby doręczenia przesyłki pod wskazany adres. W przypadku nieobecności adresata przesyłka będzie pozostawiona w punkcie odbioru.

VII. CENY TOWARÓW

1. Ceny towarów dostępnych w sklepie podane są w złotych polskich. Cena każdego towaru zawiera należne podatki.

2. W cenie towaru (zestawu prezentowego) zawarty jest koszt dostawy na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej.

3. Sklep zastrzega sobie prawo przyznawania indywidualnych rabatów Klientom, ustanawiania akcji promocyjnych i wyprzedaży.

4. Klient może opłacić zamówienie dokonane za pośrednictwem Sklepu za pomocą wybranego systemu płatności elektronicznych albo przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy: 79 1940 1076 3033 2577 0000 0000

Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przy czym proces realizacji zamówienia rozpocznie się dopiero po zaksięgowaniu wpłaty od Klienta na koncie Sklepu. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu. W tytule płatności należy podać numer składanego zamówienia.

VIII. SPECYFIKACJA PRODUKTÓW

1. Przedmiotem sprzedaży w Sklepie internetowym www.malemile.pl są zestawy prezentowe składające się z dekoracji florystycznej i książki.

2. Dokonując zamówienia Klient wybiera rodzaj dekoracji: z kwiatów żywych, z kwiatów wiecznych albo stroika, oraz wybiera z listy dostępnych książkę jaka ma być umieszczona w zestawie.

3. Dekoracja florystyczna w każdym przypadku stanowi rękodzieło wykonywane przez zawodowego florystę.

4. Zdjęcie dekoracji florystycznej (fotografia na etapie wyboru zawartości zestawu prezentowego na stronie Sklepu) odpowiada jej realnemu wyglądowi, przy czym kwiaty mogą nieznacznie różnić się kształtem i wielkością od prezentowanych na zdjęciu, ponieważ nie ma dwóch identycznych roślin.

5. W przypadku prawidłowej pielęgnacji i zachowania wymaganych warunków otoczenia (wilgotności powietrza i temperatury) stroiki oraz róże wieczne zachowują trwałość przez 1 rok od daty zakupu.

6. Dekoracja z żywych kwiatów wypełnia całe pudełko umieszczone w zestawie obok książki. Ilość róż w pudełku może ulec zmianie ze względu na wielkość główek (może być ich więcej lub mniej niż na zdjęciu w Sklepie), w każdym jednak przypadku kwiaty wypełniają całe pudełko. Różnica w ilości róż w dostarczonym pudełku, względem ilości róż widocznych na zdjęciu w Sklepie nie może być podstawą reklamacji.

IX. REKLAMACJE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (DZ. U. z 2014, poz. 121)
Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Klienta, nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.
Wada prawna Towaru zachodzi wówczas, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia oraz w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Dotyczy to także towarów na indywidualne zamówienie.

3. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku jeśli:
a). Otrzymany Towar różni się od zamówionego za pośrednictwem Sklepu w zakresie innym niż dopuszczony w punkcie 8.4 niniejszego regulaminu.
b). Przesyłka została zniszczona lub mocno uszkodzona podczas transportu – w tym przypadku podstawę reklamacji stanowi protokół szkody spisany w obecności kuriera.

4. Reklamacji nie podlegają:
a). Proces naturalnego więdnięcia kwiatów żywych.
b). Blaknięcie kolorów kwiatów wiecznych postępujące z czasem.
c). Niedostarczenie przesyłki z powodu długotrwałej nieobecności adresata, niemożności nawiązania z nim kontaktu przez Kuriera, podania przez Klienta nieprawidłowych bądź niekompletnych danych adresowych.

5. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.

6. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

7. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

8. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dniu od dnia zgłoszenie reklamacji przez Klienta.

9. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.

10. Reklamacje przyjmujemy w formie pisemnej pod adresem: biuro@malemile.pl.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Składając zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji Umowy.

2. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży. Po sfinalizowaniu umowy sprzedaży zostaną trwale usunięte z bazy Sklepu.

3. Sprzedający chroni dane osobowe Klienta zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Dane są poufne.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie Sklepu www.malemile.pl

2. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.

3. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Klientom) zamieszczania w nim treści bezprawnych.

4. Wszystkie zdjęcia, grafiki i teksty umieszczone na stronach Sklepu są własnością Sprzedawcy i korzystają z ochrony praw autorskich. Ich kopiowanie i rozpowszechnianie wymaga pisemnej zgody właściciela.

5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.08 2017.